POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO W RAMACH SERWISU WWW.BEATADETHLOFF.PL

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. W związku z koniecznością zachowania najwyższego bezpieczeństwa klientów sklepu (zwanych dalej Klientami), prowadzonego przez spółkę Dr Beata Dethloff spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (zwany w dalszej części „Sklepem”) oraz poufności Państwa danych osobowych, poniżej przekazujemy informacje obejmujące cele, zakres, kategorie przetwarzania danych osobowych.

 2. W niniejszej Polityce Prywatności znajdziecie Państwo również istotne informacje o przysługujących Państwu prawach zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane w dalszej części dokumentu RODO).

 3. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Dr Beata Dethloff spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 21, 00-511 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000517935; NIP7010442826; REGON: 147349993; kapitał zakładowy: 50.000 PLN, (zwana dalej “Kliniką”).

 4. Administrator zapewnia kontakt pod numerem telefonu: 791 010 000 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej pod następującym adresem mailowym: klinika@drbeatadethloff.pl .

§ 2. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH URZYTKOWNIKÓW SKLEPU KLINIKI

 1. Za pośrednictwem Sklepu użytkownik może zasięgać informacji m. in. na temat usług świadczonych przez Klinikę, dokonywać zakupu produktów oraz usług oraz opłacać usługi, które następnie zostaną wyświadczone w Klinice (zwane dalej “Usługami”).

 2. W przypadku dokonywania zamówień produktów lub Usług lub zakupów w sklepie Kliniki lub założenia w nim konta, Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży towarów i usług przez Klinikę.

 3. Podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest zawarcie umowy, przez co rozumie się złożenie konta klienta lub dokonanie zakupu towarów lub Usług jak również dokonanie umówienia się na wizytę w Klinice.

 4. Jeżeli przekazaliście Państwo Administratorowi swoje dane osobowe w związku ze skierowanym zapytaniem lub w celu przygotowania i skierowania do Państwa oferty, umówienia na wizytę w Klinice, pozyskany tak dane będą przetwarzane w związku i w celu obsługi zapytania, doprowadzenia do odbycia się umówionej wizyty lub złożenia oferty.

 5. Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach analitycznych, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest rozwój oferty Kliniki.

 6. Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane przez Klinikę, jeżeli zostały one podane w treści formularzy, kwestionariuszy lub w rozmowie telefonicznej z konsultantem Kliniki jak również we wszelkich innych formach komunikowania się z Kliniką.

 7. Zbierane dane mogą w uzasadnionych przypadkach zawierać wrażliwe dane na temat stanu zdrowia, zażywanych leków oraz tym podobnych, w celu wykluczenia przeciwwskazań do zabiegu oraz zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa zabiegów.

 8. Jeżeli zdecydujecie się Państwo subskrybować newsletter Kliniki lub wyrazicie zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych o Usługach, produktach, akcjach promocyjnych lub innych rodzajach ofert Kliniki, wówczas Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach i na podstawie Państwa zgód.

 9. W przypadku, gdy w imieniu Klienta czynności związane z Usługą wykonują̨ inne osoby fizyczne (np. osoba dokonująca rezerwacji usługi na rzecz Klienta), Klinika jest również administratorem danych osobowych tych osób fizycznych i przetwarza je w związku ze świadczeniem Usług Klientowi.

 10. Osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane przez Klinikę w związku ze świadczeniem Usług Klientowi, mają prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania. Klinika informuje, że wszelkie dane takich osób fizycznych Klinika uzyskała od Klienta. Klient jest zobowiązany do uzyskania zgody tych osób fizycznych na przetwarzanie ich danych osobowych przez Klinikę, poinformowania ich o przysługującym im prawie dostępu do swoich danych i ich poprawiania, oraz na żądanie Kliniki przedstawienia dowodu spełnienia tych zobowiązań. Osoby trzecie mają prawo do wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania ich danych ze względu na ich szczególną sytuację, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych, gdy Klinika zamierzałby je przetwarzać w celach marketingowych lub przekazywałby ich dane osobowe innemu administratorowi danych.
  6. Klient oraz inne osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane w związku ze świadczeniem Usług Klientowi, mogą skorzystać ze swojego prawa wglądu do danych osobowych oraz do ich poprawiania poprzez kontakt mailowy wysyłając wiadomość na adres Kliniki klinika@drbeatadethloff.pl lub telefoniczny z Kliniką pod numerem 791 010 000.

 11. Wszelkie zgody w zakresie przekazania danych osobowych są dobrowolne i mogą zostać cofnięte w każdym czasie przez kontakt z Administratorem.

 12. W przypadku złożenia reklamacji na produkty nabyte za pośrednictwem Kliniki lub usługi przez nią świadczone, Państwa dane osobowe będą mogły być przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami kodeksu cywilnego, w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami w celu ochrony prawnego interesu Administratora.

 13. Klinika ma prawo do przetwarzania Państwa danych osobowych w celu wypełnienia obowiązków prawnych, w tym wynikających z ustawy o rachunkowości.


§ 3. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Klinika wdrożyła zgodne z przepisami prawa środki techniczne, informatyczne oraz organizacyjne w celu zapewnia należytej ochrony przekazanych jej danych osobowych.

 2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§ 4. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Okres przetwarzania przez Klinikę danych Klientów uzależniony jest od celu i podstawy prawnej ich przetwarzania.

 2. Dane przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy zakupu produktów lub usług Kliniki, umówienia wizyty, realizacji reklamacji, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami Klinika przechowuje przez okres nie dłuższy niż 10 lat.

 3. Dane przetwarzane w celu subskrypcji newslettera i otrzymywania informacji o ofercie, produktach Kliniki przetwarzane są do momentu wycofania przez Klienta udzielonej zgody.

 4. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Kliniki przechowywane są przez okres ważności celów, do których zostały one zebrane oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia ich zebrania.

§ 5 . ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe pozyskany przez Klinikę mogą być przekazywane osobom upoważnionym przez Administratora, tj. pracownikom i współpracownikom, których dostęp do danych osobowych jest konieczny ze względu na wykonywane przez te osoby obowiązki.

 2. Dane osobowe mogą być również przekazane podmiotom świadczącym w imieniu i na rzecz Administratora usługi oraz podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

§ 6 . REALIZOWANIE PRAW PRZEZ KLIENTA

1. W związku z przekazaniem swoich danych osobowych lub w związku z przekazaniem w sposób uprawniony danych osobowych innych osób w celach opisanych powyżej, Klienci lub osoby działające w ich imieniu mają prawo do:

 1. modyfikacji i poprawienia przekazanych swoich danych,

 2. uzyskania dostępu do swoich danych,

 3. uzyskania kopii tych danych,

 4. usunięcia swoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), o ile obowiązujące przepisy nie będą się temu sprzeciwiały,

 5. sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych,

 6. wycofania zgody,

 7. w przypadku gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody albo zawartej umowy – przeniesienia danych do innego administratora.

2. W celu prawidłowej realizacji praw Klientów, opisanych w ust. 1 powyżej konieczne jest podanie następujących informacji:

 1. danych identyfikujących wnioskodawcę (imię i nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu)

 2. uzasadnienie wniosku,

 3. pozostałych informacji umożliwiających prawidłową identyfikacje osoby

 4. sposób odbioru danych.

 1. Działania opisane w ust. 1 powyżej realizowane będą przez Klinikę w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania prawidłowego wniosku.

 2. W przypadku niemożności dochowania terminu wskazanego w ust. 3 powyżej, Klinika poinformuje o dodatkowym czasie dla realizacji praw Klientów.

 3. Klinika realizuje wnioski opisane w ust. 1 powyżej nieodpłatnie za wyjątkiem nieuzasadnionych wniosków.

§ 7 . INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

 1. W zakresie plików Cookies Administrator informuje, iż są to niewielkie informacje tekstowe wysyłane przez serwer Administratora i zapisywane na komputerach lub innych urządzeniach, z których korzysta Klient.

 2. Serwis i strona Kliniki wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb i umożliwienia dokonania zleceń, zakupów towarów i usług.

 3. Strona internetowa prowadzona przez Administratora może wykorzystywać pliki Cookies w celu zbierania danych o indywidualnych preferencjach Klientów i zapamiętania ich ostatnich ustawień.

 4. Pliki Cookies mogą być przekazywane przez Administratora na rzecz podmiotów trzecich w celach statystycznych.

 5. Wyłączenie plików Cookies może spowodować niedogodności w korzystaniu ze strony internetowej Administratora.

 6. Administrator informuje, iż dane osobowe zawarte w plikach Cookies oraz pozyskany w związku z aktywnością Klienta na stronie internetowej Administratora mogą być przez niego profilowane lub w inny sposób przetwarzane w celu dopasowania jak najlepszej oferty dla Klienta, opartej miedzy innymi o jego dotychczasową aktywność w ramach zakupów towarów lub usług.

 7. Klient może wyrazić zgodę, aby jego dane osobowe zawarte w plikach Cookies zostały zapamiętane i mogły zostać użyte bez konieczności powtórnego ich wpisywania. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych.

 8. Klient może nie wyrazić zgody na personalizowanie serwisu. W takiej sytuacji Administrator zaleca wyłączenie nie obsługi Cookies w opcjach przeglądarki internetowej.