REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU WWW.DRBEATADETHLOFF.PL

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (“Regulamin”) określa zasady korzystania z serwisu sklep.drbeatadethloff.pl (“Sklep”), i został wydany na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 2. Sklep prowadzony jest przez Dr Beata Dethloff Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością̨ z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 21, 00-511 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000517935; NIP: 7010442826; REGON: 147349993; kapitał zakładowy: 50.000 PLN, (“Klinika”). Adres siedziby sprzedawcy jest adresem korespondencyjnym.

 3. Klinika jest administratorem danych osobowych gromadzonych, przetwarzanych i wykorzystywanych w związku ze świadczeniem usług w zakresie i na zasadach określonych w polityce prywatności, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu (“Polityka Prywatności”).

 4. Za pośrednictwem Sklepu Klient może dokonywać zakupu produktów kosmetycznych, higienicznych i ochronnych, bonów podarunkowych, suplementów i usług oraz dokonywać płatności online.

 5. Nazwa Sklepu, jego układ, koncepcja, wygląd graficzny oraz bazy danych są własnością Kliniki i podlegają ochronie prawnej.

§ 2 DEFINICJE

 1. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego;

 2. SKLEP – sklep internetowy prowadzony przez Dr Beata Dethloff Spółka z o.o;

 3. SPRZEDAWCA – Dr Beata Dethloff Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością̨ z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 21, 00-511 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000517935; NIP: 7010442826; REGON: 147349993; kapitał zakładowy: 50.000 PLN, (“Klinika”). Adres siedziby sprzedawcy jest adresem korespondencyjnym;

 4. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność prawną do czynności prawnych, a także w przypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, oraz osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ,ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu;

 5. KLINIKA – podmiot świadczący zgodnie ze swoim regulaminem dostępnym w siedzibie usługi z zakresu medycyny estetycznej, zabiegi kosmetologiczne i zabiegi kosmetyczne, konsultacje- Dr Beata Dethloff Sp. z o.o.- na usługi, którego Sklep sprzedaje vouchery ;

 6. KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca ze Sklepem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 kodeksu cywilnego);

 7. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

 8. KONTO – usługa elektroniczna pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta za pomocą Loginu i Hasła. Dostęp do Konta Klient uzyskuje po zarejestrowaniu się i zalogowaniu. Konto Klienta umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Produktów, śledzenie statusu Zamówienia, dostęp do historii Zamówień;

 9. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz.U., 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zmian.);

 10. CENA – cena produktu / usługi brutto;

 11. NEWSLETTER – usługa elektroniczna świadczona przez Sklep za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail umożliwiająca dobrowolne otrzymywanie przez Klienta wysyłanych cyklicznie treści zawierających informacje o Produktach, Usługach, promocjach, nowościach i informacjach o Sklepie;

 12. PRODUKT – produkt lub produkty dostępne w Sklepie;

 13. USŁUGA – usługi, których zakup dostępny jest w Sklepie do zakupu według cen i zasad wskazanych w Sklepie;

 14. UMOWA SPRZEDAŻY / SPRZEDAŻ – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny z późn. zm. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380), zawierana między Klientem a Sklepem za pośrednictwem Sprzedawcy na zasadach niniejszego Regulaminu. Umowa określa Produkt/Usługę, cechy, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki;

 15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem Sklepu i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.

§ 3 SPRZEDAŻ PRODUKTÓW I USŁUG

 1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest dobrowolne zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu. Regulamin ten stanowi integralną część umowy zawieranej przez Klienta ze Sprzedającym.

 2. Informacje prezentowane na stronie Sklepu przez Sprzedawcę nie stanowią oferty, lecz są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 3. Zamówienia na Produkty i Usługi można składać 24 h na dobę 7 dni w tygodniu.

 4. Sprzedający realizuje zamówienia w godzinach pracy czyli w dni robocze w godzinach od 9.30 do 20:30 oraz w soboty w godzinach od 10:00 do 16:00.

 5. Założenie Konta – polega na wypełnieniu Formularza Rejestracji zawierającego login, adres mailowy i hasło. Klient otrzymuje potwierdzenie założenia konta na podany przez siebie adres e-mail.

 6. Po założeniu Konta, Klient dokonuje wpisania adresu rozliczeniowego i adresu wysyłki – w celu realizacji wysyłki. Podanie adresów jest dobrowolne, ale konieczne jeśli Klient chce korzystać z usługi wysyłki Produktu.

 7. W zakładce „szczegóły konta” Klient podaje dobrowolnie nazwisko i imię. Podanie tych danych jest warunkiem realizacji zamówienia.

 8. Klient po zalogowaniu się do Konta może dokonać dodania Produktu/Usługi za pomocą zakładki „ Zamówienia” umożliwiającej dodawanie produktów do koszyka i korzystania z formularza Zamówień. W zakładce tej będą widoczne złożone i/lub zrealizowane zamówienia.

 9. Zamówienie może zostać dokonane:

  1. Za pośrednictwem Konta

  2. Bez rejestracji Konta

  3. Także telefonicznie

  4. Przez wysłanie maila na adres Sklepu

 10. Złożenie zamówienia za pomocą formularza zamówień następuje przez dodanie produktów do koszyka.

 11. Aby sfinalizować transakcję należy kliknąć ikonkę MÓJ KOSZYK w prawym górnym rogu strony Sklepu i wybrać ilość zamawianych sztuk w okienku;

 12. Następnie kliknąć ikonkę PRZEJDŹ DO KASY i wypełnić formularz z danymi osobowymi, jeśli zamówienie nie jest realizowane w ramach Konta.

 13. Klient dobrowolnie oświadcza, że zapoznał się i akceptuje Regulamin poprzez zaznaczenie checkbox’u Akceptuję Regulamin i Politykę Prywatności oraz formy płatności (Tpay lub przelew bankowy). Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, lecz niezbędna celem realizacji Zamówienia.

 14. Po akceptacji Regulaminu i kliknięciu przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”, Klient zostaje przekierowany na stronę Tpay.com, na której dokonuje płatności lub wykonuje przelew. Do wykonania płatności niezbędne jest podanie imienia, nazwiska oraz aktualnego maila Klienta oraz wybranie odpowiedniej formy płatności podanej przez portal Tpay.com.

 15. W przypadku wybrania przez Klienta formy płatności przelewu tradycyjnego, Klient otrzyma na swój adres mailowy dane Zamówienia wraz z danymi do przelewu. Realizacja Zamówienia rozpocznie się po zaksięgowaniu wpłaty na Konto Sprzedawcy.

 16. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie złożenia zamówienia”, która potwierdza otrzymanie Zamówienia przez Sprzedającego (wpłynięcia Zamówienia do systemu Sprzedającego).

 17. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi po wpłynięciu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia na adres e-mail Klienta.

 18. W przypadku niemożności przyjęcia Zamówienia do realizacji Sklep poinformuje o tym Klienta w drodze wiadomości e-mail.

 19. Klient ma możliwość zapłaty za usługę za pośrednictwem Sklepu. Może również zapłacić za usługę osobiście w Klinice Dr Beata Dethloff – po uzgodnieniu tego BNP Paribas Bank Polska S.A. 90 1750 0009 0000 0000 4002 3585telefonicznie lub mailowo ze Sprzedającym lub przelewem na konto Kliniki – po zaznaczeniu tej opcji zapłaty.

 20. Paragon fiskalny za zakupiony Produkt lub Usługę jest wystawiany w dniu zaksięgowania płatności przez Sklep i zostaje wysłany wraz Produktem do Klienta lub w przypadku Usługi do odbioru osobistego przez Klienta przy pierwszej wizycie w recepcji Sprzedającego w celu realizacji Usługi.

 21. W przypadku zakupu Usługi jako prezentu lub na życzenie Klienta możliwe jest także wysłanie paragonu fiskalnego na podany przez niego adres zamiast wydania go przy wizycie.

§ 4 REZERWACJA USŁUG

 1. Rezerwacji – tj. ustalenia daty realizacji Usług wybranych przez Klienta ,a opłaconych przez zakupienie vouchera na określoną kwotę w Sklepie, Klient może dokonać pod numerem telefonu Kliniki: 791 010 000 lub mailowo pod adresem: klinika@drbeatadethloff.pl w czasie pracy Kliniki, czyli w dni robocze w godzinach od 9.30 do 20:30 oraz w soboty w godzinach od 10:00 do 16:00

 2. Opłata dla Klienta za połączenie telefoniczne z Kliniką pod wskazanym numerem jest równa opłacie za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.

 3. Klient ma 90 dni kalendarzowych od daty wykupienia Usługi na dokonanie rezerwacji pierwszej wizyty, na której będzie realizowana wykupiona Usługa. W przypadku braku dokonania rezerwacji w ciągu 90 dni wykupiona Usługa przepada.

 4. Klinika dołoży wszelkich starań, aby w wybranym przez Klienta terminie zrealizować wybraną usługę, natomiast Klinika zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji usługi w wyznaczonym terminie bez podania przyczyny, bądź do przesunięcia czasu realizacji usługi na termin uzgodniony z Klientem.

 5. Regulaminy obowiązuje w Klinice są dostępne w siedzibie Kliniki i na żądanie Klienta zostaną przesłane Klientowi na wskazany przez niego adres mailowy.

§ 5 DOSTAWA

 1. Sklep realizuje dostawy tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Wysyłka Produktu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej odbywa się po indywidualnym uzgodnieniu ze Sklepem za pośrednictwem telefonu lub mailowo.

 3. Wysyłka Produktów dokonywana jest zgodnie z dokonanym wyborem przez Klienta za pośrednictwem firmy wysyłkowej. Klient może dokonać odbioru Produktu w Klinice po indywidualnym uzgodnieniu terminu odbioru.

 4. Koszty dostawy pokrywa Klient zgodnie z podanym przy dokonywaniu Zamówienia cennikiem.

 5. Warunkiem wydania Zamówionych Produktów jest dokonanie zapłaty za Produkt/ Usługę oraz koszty przesyłki.

 6. Dostawa jest realizowana w dni robocze w ciągu 7 dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności Klienta na koncie Sklepu, lub od dnia złożenia zamówienia w przypadku wyboru osobistego odbioru i płatności w Klinice.

§ 6 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (Dz. U. z 2014, poz. 827)Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży na odległość w ciągu 14 dni kalendarzowych od zawarcia Umowy zakupu Usługi lub 14 od dostarczenia Produktu bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem:

  1. kosztów zwrotu Produktu oraz,

  2. jeśli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 2. Prawo do odstąpienia Konsument realizuje poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na adres e-mail: klinika@drbeatadethloff.pl.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy na odległość umowę uważa się za niezawartą.

 4. Sprzedawca dokona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy zwrotu konsumentowi wszystkich dokonanych płatności z zastrzeżeniem ustępu 1 przy użyciu tego samego sposobu płatności, jaki użył Konsument, chyba, że zostanie uzgodniony inny sposób zwrotu pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, niepowodujące po jego stronie żadnych dodatkowych kosztów.

 5. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności co nastąpi wcześniej.

 6. Konsument ma obowiązek niezwłoczne dokonania zwrotu Produktu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Konsument może zwrócić produkt na adres siedziby Sprzedawcy.

 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

  1. zakupu Usługi, po wykonaniu usługi w pełni za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

  2. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokajaniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

  3. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,

  4. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

  5. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

  6. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§ 7 WYMIANA PRODUKTÓW I USŁUG

   1. Klient ma możliwość wymiany zakupionych Usług na inne Usługi oferowane przez Klinikę o tej samej wartości lub droższe za dopłatą, jeżeli tak zaleci lekarz prowadzący.

   2. Klient ma możliwość wymiany zakupionych Produktów tylko w wypadku ich zniszczenia podczas transportu, po wypełnieniu protokołu zniszczenia lub gdy Produkt nie zgadza się z zamówieniem.

§ 8 REKLAMACJE

  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta z tytułu wad fizycznych lub prawnych (rękojmia) Produktów są przepisy Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 556 – 576 k.c.

  2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad.

  3. Klient może zgłosić reklamację świadczonych przez Klinikę Usług oraz zakupionych Produktów na piśmie lub mailowo na adres: klinika@drbeatadethloff.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, prosimy o podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz dane kontaktowe Klienta zgłaszającego reklamację, jak i żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

  4. Reklamacja jest rozpatrywana przez Sprzedającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego Klienta.

  5. Sprzedawca poinformuje Klienta o decyzji dotyczącej Reklamacji wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w piśmie reklamacyjnym.

  6. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma by obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

  7. Klient ma prawo żądać: wymiany produktu na nowy, naprawy, obniżenia ceny lub gdy wada jest istotna Klient ma prawo do odstąpienia od umowy.

  8. Klient może zwrócić lub wymienić wadliwy lub niezgodny z zamówieniem Produkt po okazaniu dowodu zakupu Produktu (np. paragon fiskalny, lub potwierdzenie pobrania kwoty z karty kredytowej, wydruku maila dotyczącego zamówienia, albo podaniu danych umożliwiających identyfikację zamówienia) wraz z protokołem zniszczenia wypełnionym przy pracowniku firmy transportowej jeśli był wadliwy.

  9. Klient jest zobowiązany do odesłania Produktu w ramach reklamacji na adres siedziby Sklepu. Koszty odesłania w przypadku Konsumenta ponosi Sklep

  10. W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie przepisów o rękojmi, Kupujący zwraca reklamowany produkt, a Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się on na inne rozwiązanie, niepowodujące po jego stronie żadnych dodatkowych kosztów.

  11. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona w przypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa. W szczególności:

 1. gdy Klient w chwili zawarcia umowy wiedział o wadzie produktu (art. 557 § 1 Kodeksu cywilnego).

 2. gdy produkt nie ma właściwości, o których publicznie zapewniał producent (np. w reklamie) lub inna osoba wskazana w art. 5561 § 2 Kodeksu cywilnego, jeśli zapewnień tych Sprzedawca nie znał ani oceniając rozsądnie, znać nie mógł albo nie mogły ono mieć wpływu na decyzję Kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży (art. 557 § 3 Kodeksu cywilnego).

  1. Subiektywne odczucia Klienta dotyczące jego indywidualnych upodobań np. odnośnie konsystencji kremu nie jest podstawą uznania, iż Produkt ma wady w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi.

  2. Odpowiedzialność Sklepu za szkodę poniesioną przez Klienta niebędącego Konsumentem w związku ze złożeniem zamówienia w Sklepie bez względu na podstawę tej odpowiedzialności, jest ograniczona do wysokości ceny uiszczonej przez tego Klienta w związku ze złożeniem zamówienia.

§ 9 OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Klient ma możliwość dostępu do Regulaminu oraz dokumentów związanych z wykonywaniem umowy na stronie Sklepu oraz ma możliwość ich wydrukowania.

 2. Klient jest zobowiązany korzystać ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa polskiego, zasadami współżycia społecznego oraz Regulaminem.

 3. Zabronione jest w szczególności :

  1. Przechwytywania lub podejmowania prób przechwycenia jakiejkolwiek korespondencji przesyłanej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego;

  2. Używania elementów systemu w celu innym niż, cel, do jakiego zostały one zaprojektowane lub przeznaczone;

  3. Podejmowania prób obejścia zabezpieczeń lub sieci, w tym uzyskiwania dostępu do danych nieprzeznaczonych dla użytkownika, zalogowania się do serwera lub na konto, do którego użytkownik nie został w sposób wyraźny uprawniony, lub testowania zabezpieczeń innych sieci (np. poprzez wykorzystanie programów skanujących porty);

  4. Uzyskania dostępu do Sklepu w taki sposób, aby dopuścić się czynu, który mógłby skutkować obciążeniem w nieuzasadniony lub nieproporcjonalny sposób infrastrukturę techniczną Portalu;

  5. Prowadzenia dowolnej formy monitoringu sieciowego, który skutkuje przechwyceniem danych, które nie są przeznaczone dla Sklepu;

  6. przesyłamnia niezamówionych informacji hanlowych (Spam);

  7. dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 4. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę naruszenia zasad korzystania ze Strony internetowej, określonych w niniejszym Regulaminie oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, Sprzedawca może uniemożliwić dostęp do tych danych oraz zablokuje dostęp do Strony internetowej oraz świadczonych za jej pośrednictwem Usług elektronicznych Klientowi oraz usunie takie treści. O zablokowaniu dostępu do Usługi elektronicznej Konto Klienta, Sprzedawca poinformuje Klienta przesyłając wiadomość na adres e-mail podany podczas rejestracji.

 5. Niezbędne dla korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci internetowej, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konta poczty internetowej.

 6. Sklep dokłada starań, aby Strona internetowa funkcjonowała w sposób ciągły oraz aby korzystanie ze Strony internetowej było możliwe dla Klientów Internetu .Sprzedawca zastrzega jednak, że w funkcjonowaniu Strony internetowej mogą wystąpić przerwy techniczne.

 7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez wirusy komputerowe i inne tego typu oprogramowanie, powstałe w związku z korzystaniem przez Klienta Sklepu.

 8. Klient zobowiązuje się do podania w formularzu Rezerwacji pełnych i prawdziwych danych.

§ 10 PŁATNOŚCI

 1. Klient może zapłacić za Usługę w Sklepie bądź może dokonać przedpłaty za Usługę lub Produkt przez Internet. W każdym z tych przypadków wykonanie Usługi lub odebranie Produktu następuje w momencie dokonania płatności.

 2. Gdy Klient wybierze opcję płatności online wówczas:

  1. po dokonaniu Zamówienia Klient zostanie przekierowany na odpowiednią stronę umożliwiającą dokonanie płatności za pośrednictwem serwisu Tpay.com;

  2. po dokonaniu płatności w sposób określony powyżej Klient niezwłocznie otrzyma mailowo potwierdzenie dokonania Płatności od serwisu Tpay.com.

 3. Klient może zażądać osobiście w Klinice lub mailowo wystawienia Faktury VAT przez Klinikę. Faktura zostanie wystawiona po dokonaniu takiego żądania w ciągu 3 dni roboczych, jeśli przy składaniu zamówienia zostały podane dane do faktury lub w oparciu o paragon fiskalny zawierający w chwili wystawienia podany przez Klienta numer NIP.

 4. Jeżeli Klient dokonał zakupu Produktów lub Usług online, może wybrać adres dostawy lub może wybrać odbiór osobisty w Klinice podczas wizyty.

 5. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto.

 6. Klinika nie pobiera od Klienta żadnych opłat za korzystanie ze Sklepu. Wszelkie ceny wskazane w danej ofercie są cenami za Usługi objęte daną ofertą.

 7. Jeśli środki na koncie Klienta są niewystarczające dla opłacenia Usługi lub zapłaty za Produkt, Klinika jest uprawniona do odmowy realizacji usługi.


§ 11 DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Strona internetowa oraz Sklep internetowy i materiały tam zamieszczone stanowią przedmiot ochrony prawa autorskiego, prawa własności intelektualnej, w tym prawo do nazwy, domeny internetowej, wzorców, formularzy (za wyjątkiem materiałów, do których innym podmiotom przysługują prawa zgodnie z Prawem autorskim).

 2. W przypadku uzyskania przez Sklepu informacji o naruszeniach praw do materiałów, o których mowa w ust. 1, Sklep wezwie Klienta do usunięcia skutków naruszeń na koszt Klienta. W przypadku niedostosowania się Klienta do wezwania Sklepu w terminie 10 dni od daty otrzymania przez Klienta wezwania, Sklep może wobec niego kierować roszczenia z tytułu naruszania praw do danych materiałów.

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Informacja o zmianie Regulaminu i przyczynie jego zmiany zostanie udostępniona w Sklepie wraz z nową treścią Regulaminu.

 2. Wszystkie załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.

 3. Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie.

 4. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed taką zmianą.

§ 13 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KOSUMENTA

 1. Szczegółowe informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez Konsumenta znajdują się pod adresem: http://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php .

 2. Konsument może uzyskać poradę w punkcie kontaktowym działającym przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa).

 3. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (informacje: http://www.spsk.wiih.org.pl/);

  2. wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej;

  3. pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (porady@dlakonsumentow.pl , infolinia konsumencka 801 440 220);

  4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).